บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 68 คน
เดือนนี้ 4569 คน
ปีนี้ 89478 คน
ทั้งหมด 202955 คน
หน้าหลัก -> แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist) ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศศม.)

    ด้วย กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้านคุณภาพบริการที่ ๑๔ “ร้อยละของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ” โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการตรวจติดตามและประเมินผล หน่วยบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับหน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง และขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลหน่วยบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ ที่ได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้น โดยเครือข่ายภายในจังหวัด ลงในโปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผล(Checklist) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการติดตามและประเมินผล และใช้ประมวลผลข้อมูล ตามตัวชี้วัดที่ ๑๔  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการบันทึกข้อมูลที่งานพัฒนาคุณภาพ http://qa.surinpho.com/ หัวข้อประชาสัมพันธ์
    ในการนี้ จึงขอเชิญ
    ๑.ผู้รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลละ ๑ คน               
    ๒.ผู้รับผิดชอบงานห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อำเภอละ ๑ คน

เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการกรอกข้อมูลโปรแกรมแบบตรวจติดตามและประเมินผลหน่วยบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ  ในวันพุธที่ ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐  น. ณ  ห้องประชุมศรีผไท ชั้น ๔  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

  กรอกข้อมูลคลิ๊กที่นี่
 

  dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/qa/webblqs/asp/checklistpcu/chklst_login.asp

โพสโดย : admin วันที่ 2014-01-31 อ่าน 1849