บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 157 คน
เดือนนี้ 4462 คน
ปีนี้ 89371 คน
ทั้งหมด 202848 คน
หน้าหลัก -> คู่มือแนวทางการดำเนินงานงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF : Quality and Outcome Framework ) ปี 2557 (ฉบับสมบูรณ์)
ไฟล์เอกสารที่แนบ : | หนังสือแจ้ง.pdf | คู่มือแนวทาง QOF ปี 2557.pdf | ว.0430.pdf

        ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรัมย์ และสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๙ นครราชสีมา ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตนครชัยบุรินทร์ (พัฒนากลไกบริหารจัดการและติดตามประเมินผลหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระดับเขตให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางตามเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ นั้น
      ในการนี้ จังหวัดสุรินทร์ ขอแจ้งแนวทางการดำเนินงานงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF : Quality and Outcome Framework )   ปี ๒๕๕๗ รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

โพสโดย : admin วันที่ 2013-11-01 อ่าน 3312