บันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชม
วันนี้ 105 คน
เดือนนี้ 4410 คน
ปีนี้ 89319 คน
ทั้งหมด 202796 คน
หน้าหลัก -> แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมมหกรรมคุณภาพ (CQI) เป็นวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมทองธารินทร์

เรียน   ผอ.รพศ./รพช.ทุกแห่ง/รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน และ สสอ.ทุกแห่ง
          อ้างถึงหนังสือที่ สร.๐๐๓๒.๐๐๘.๐๑ /ว ๑๐๓๕   ลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖
          อ้างถึงหนังสือที่ สร.๐๐๓๒.๐๐๘.๐๑ /ว ๒๙๐๓   ลงวันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖
          เรื่อง  ขอเชิญประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (CQI)
          ตามหนังสือที่อ้างถึง ด้วย งานพัฒนาคุณภาพบริการ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์  ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ (CQI)  จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒- ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ เนื่องจากขัดข้องบางประการ  จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมดังกล่าว เป็นวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. ณ ห้องประชุมโรงแรมทองธารินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
          จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

โพสโดย : admin วันที่ 2013-07-01 อ่าน 299